LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 44/2016 NDCP

Quy định chi tiết của một số điều về luật vệ sinh an toàn lao động về hoạt động kiểm định kỹ thật an toàn lao động, huấn luyệ an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc moi trường lao động.

Down load tài liệu tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1134fmEOe_-fR0iRT8JMnF0zfFtMJY7G-