Duy trì hiệu suất tổng thể | Total Productive Maintenance

Duy trì hiệu suất tổng thể | Total Productive Maintenance

TPM (Total Productive Maintenance), Duy trì hiệu suất tổng thể, là một thuật ngữ liên kết của hai khái niệm Productive (Hiệu suất) và Maintenance (Bảo dưỡng), giúp nâng cao năng suất sản xuất, tối đa hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị đồng thời gia tăng sự hài lòng của người lao động với công việc.