LÀM CHỦ SỰ NGHIỆP (OWNING YOUR CARRER PATH)

 

1. Đối tượng học viên

- Sinh viên

- Người đi làm

2. Mục tiêu khoá học:

- Nhận diện bản thân và xây dựng lộ trình nghề nghiệp

- Hiểu được mô hình phát triển nghề nghiệp

- Áp dụng được các kinh nghiệm trong việc phát triển con người và nâng cao năng lực bản thân

- Thiết lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân trong con đường phát triển sự nghiệp

- Thực hành các phương pháp tạo động lực và kỉ luật khi thực thi các kế hoạch phát triển bản thân và sự nghiệp.