Luật An toàn vệ sinh lao động hiện hành

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 với các nội dung quan trọng như:

1. Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

2. Chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan

Download full tài liệu Luật ATVSLĐ tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1iZ3AN-9gwZyEnt87rHoN387yoHNJaX4g/edit?usp=share_link&ouid=111905078355040723808&rtpof=true&sd=true