TỐI ƯU HOÁ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

 

1. Đối tượng học viên:

- Tất cả nhân viên

2. Mục tiêu khoá học:

- Nhận diện được các vấn đề quản lý thời gian và các bước giải quyết chúng

- Biết được cách thiết lập mục tiêu (SMART)

- Biết cách giảm tải những việc không cần thiết, thiết lập quyền ưu tiên cho các công việc quan trọng, phát triển các thói quen tốt, vượt qua các rào cản bên ngoài

- Thiết kế hệ thống quản lý hiệu quả cá nhân.