CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 

Phần I. Những điều nằm lòng của Chuyên viên tiền lương

1. Tổng quan về quản trị tiền lương

2. Các yếu tố cấu thành tổng thù lao

3. Văn bản luật lao động liên quan đến tiền lương

4. Văn bản luật Bảo hiểm xã hội 

5. Văn bản thuế Thu nhập cá nhân

6. Quy trình chấm công - tính lương và chi trả

7. Bí quyết quản lý công - lương nhẹ tênh

Phần II. Thực hành

8. Thực hành chấm công

9. Thực hành chấm tăng ca

10. Thực hành quản lý phép

11. Thực hành tính lương

12. Thực hành tính thuế Thu nhập cá nhân

13. Case study: Chấm công & tính lương

14. Case study: Giải quyết thôi việc