Nghị định 39/2016/NĐ-CP Chi tiết về luật ATVSLĐ

Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, Điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Download tài liệu tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1-izqV0L-VLh-y9C6WfVks6xMclasLvCi/edit?usp=share_link&ouid=111905078355040723808&rtpof=true&sd=true