KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

 

1.  Đối tượng học viên:

- Tất cả nhân viên

2. Mục tiêu đào tạo:

- Xác định mục tiêu cho bài thuyết trình

- Nắm được cấu trúc của một buổi thuyết trình

- Thành thạo trong mở đầu và kết thúc

- Vận dụng ngôn ngữ hình thể và giọng nói hiệu quả

- Xử lý các câu hỏi

- Sử dụng công cụ trực quan để hỗ trọ cho bài thuyết trình.