TRAIN THE TRAINER (KỸ NĂNG DẪN GIẢNG)

 

1. Đối tượng học viên:

- Giảng viên nội bộ

- Quản lý trực tiếp

2. Sau khi tham gia học viên có thể:

- Áp dụng được các nguyên lý đào tạo người trưởng thành và minh hoạ thông qua các kỹ thuật giảng dạy phù hợp

- Biết cách thiết kế bài giảng, các bước chuẩn bị và tổ chức khoá học

- Ứng dụng được các phương pháp đàm phán, xử lý câu hỏi và lắng nghe hiệu quả

- Đánh giá được hiệu quả đào tạo và kỹ thuật đào tạo - Tăng mức độ tự tin khi thực hiện dẫn giảng.