KHÁM PHÁ TÍNH CÁCH CÁ NHÂN

 

1. Đối tượng áp dụng: 

- Tất cả nhân viên

2. Mục tiêu khoá học:

- Nắm được thế mạnh và hạn chế màu sắc tính cách của cá nhân

- Nắm được cách khắc phục điểm hạn chế của bản thân

- Nắm được cách ứng xử với từng nhóm tính cách

- Ứng dụng sự khác biệt của các nhóm tính cách để xây dựng đội nhóm.