Lucia's Story

Lucia's Story

Learning English through HR stories _________________________________ After over 10 years of high performance and being promoted to supervisor, why Lucia quit job after 11 months promoted? Let have a read! Trong câu chuyện của Lucia dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu lý do vì sao Lucia nghỉ việc sau 11 tháng được thăng chức và cùng học từ vựng nhé!